top of page

СПАДКУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Порядок спадкування майна члена фермерського господарства здійснюється з урахуванням вимог Конституції України, Закону України «Про фермерське господарство», Земельного кодексу України, Цивільного кодексу країни та інших нормативних актів. Втім, треба зважити на те, що питання про спадкування земель фермерського (селянського) господарства є одним з найменш розроблених в українському законодавстві.

Одразу слід звернути увагу на те, що поняття «фермерське господарство» має тлумачитися, як організаційна форма здійснення підприємницької діяльності, або однією особою, або декількома родичами, або членами сім’ї. Тому таке утворення не слід ототожнювати з іншими формами організації підприємницької діяльності.В основі такого об’єднання лежить Статут, де зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України.

Отже, статут фермерського господарства треба сприймати, як установчий договір для колективного його складу та документ, у якому буде встановлено первісні внески до фермерського господарства, які мають визначати статус майна у фермерському господарстві.

ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ФГ, СТВОРЕНОГО ОДНИМ УЧАСНИКОМ

Відповідно до п.2, ч.1 ст. 1219 ЦК України успадкування фермерського господарства, як цілісного майнового комплексу, або його частини, полягає не в спадкуванні права на участь, а в спадкуванні права на частку в статутному (складеному) капіталі, оскільки право на участь нерозривно пов'язане з особою спадкодавця і належить до прав та обов'язків, які не входять до складу спадщини, залежить від кола учасників фермерського господарства.

Існують такі випадки спадкування фермерського господарства, створеного одним учасником:

у разі успадкування майна фермерського господарства одним спадкоємцем, він стає правонаступником успадкованого майна фермерського господарства з перспективою подальшого ведення фермерського господарства і включення відповідно до вимог статуту до його складу замість померлого учасника фермерського господарства, якщо він цього бажає.

Якщо у спадкоємця немає такого бажання, він є правонаступником майна товариства з перспективою припинення діяльності фермерського господарства;

у разі спадкування кількома спадкоємцями, вони вважатимуться правонаступниками майна фермерського господарства в отриманих долях, з перспективою подальшого ведення фермерського господарства на колективних засадах чи припинення його діяльності в разі, якщо жоден з них не виявить бажання займатися фермерською діяльністю (стаття 35 Закону "Про фермерське господарство").

Якщо частина спадкоємців виявлять бажання займатися фермерською діяльністю, а частина — ні, то спадкоємці, які не бажатимуть займатися фермерською діяльністю, вправі вимагати від фермерського господарства компенсації їм вартості частини успадкованого майна від фермерського господарства в складі інших спадкоємців.

Якщо фермерське господарство успадковується двома або більше спадкоємцями, то земельна ділянка поділу не підлягає, якщо в результаті її поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка менше мінімального розміру, встановленого для даного регіону (частина друга статті 23 Закону України "Про фермерське господарство").

СПАДКУВАННЯ ФГ ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ

До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом.

Фермерське господарство як цілісний майновий комплекс включає майно, передане до складеного капіталу, не розподілений прибуток, майнові та інші зобов’язання.

Отже ЦМК ФГ складається із його майна. Однак у ст. 20 Закону Про ФГ передбачено, що майно ФГ належить йому на праві власності. Тож власником ЦМК є саме ФГ (юридична особа), а не його засновник/член – фізична особа.

Спадкуванням відповідно до ст. 1216 ЦКУ є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Відтак, успадкувати ФГ як ЦМК спадкоємець засновника/члена ФГ не може, оскільки такий ЦМК належить юридичній особі (ФГ), а не фізичній.

ВАРІАНТИ СПАДКУВАННЯ ФГ

Варіант 1. Спадкування частки у статутному капіталі

Для цього фермер – майбутній спадкодавець може попередити виникнення труднощів шляхом створення (формування) статутного капіталу ФГ. У такому разі спадкуватиметься не майно ФГ у складі ЦМК, а частка у статутному капіталі ФГ, яка належить фізичній особі – засновнику (члену) ФГ.

У результаті цієї процедури спадкоємець стає членом ФГ замість спадкодавця і вже в такому статусі отримує контроль над майном ФГ.

Алгоритм формування статутного капіталу ФГ:

1. Прийняття уповноваженим органом ФГ (визначається на підставі статуту) рішення про:

формування статутного капіталу ФГ;

розподіл часток у статутному капіталі господарства між його членами (якщо один засновник – про належність йому 100% статутного капіталу);

внесення змін до статуту господарства у зв’язку із формуванням статутного капіталу.

2. Проведення державної реєстрації нової редакції статуту ФГ (зі статутним капіталом).

Спадкоємець засновник/член ФГ має звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину. Для включення до свідоцтва частки в статутному капіталі ФГ нотаріус звернеться за інформацією до ЄДР. Тож внесення відомостей щодо статутного капіталу є обов’язковим.

**Варіант 2.Спадкування частки у складеному капіталі **Якщо статут ФГ передбачає наявність складеного капіталу, то спадкоємець може спробувати використати цей варіант.

В такому разі нотаріуси для видачі свідоцтва про право на спадщину вимагають докази на підтвердження розміру частки спадкодавця у складеному капіталі ФГ.

Як правило, це довідка про розмір у відсотковому вираженні та грошової вартості такої частки спадкодавця. Така довідка підписується головою ФГ і, якщо це передбачено внутрішніми документами ФГ, то і бухгалтером. Якщо голова ФГ і є спадкодавцем, то така довідка підписується лише бухгалтером.

Деякі нотаріуси вважають, що частка спадкодавця у складеному капіталі ФГ має відображатися у ЄДР. Тому вони не видають свідоцтв, якщо відповідних відомостей у вказаному реєстрі немає.

Варіант 3. Визнання майнових права засновника/члена ФГ у судовому порядку

Якщо реалізація двох попередніх варіантів виявились невдалою для спадкоємця, і нотаріус не погоджується видавати свідоцтво про право на спадщину, спадкоємець може захистити свої права та законні інтереси у судовому порядку.

**Як працюватиме ФГ протягом шести місяців – від моменту смерті до прийняття у спадщину частки померлого учасника?

**Від моменту смерті до моменту прийняття спадщини проходить шість місяців. В цей період майно, що входить до складу спадщини називається «лежачою» спадщиною (hereditas iacet).

Якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, – відповідний орган місцевого самоврядування, у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту укладають договір на управління спадщиною з іншою особою (ч. 1 ст. 1285 ЦКУ). Особа, яка управляє спадщиною, має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з'явлення спадкоємців або до прийняття спадщини (ч.2 ст. 1285 ЦКУ). Особа, яка управляє спадщиною, має право на плату за виконання своїх повноважень (ч. 3 ст. 1285 ЦКУ).

Отже, для управління корпоративними правами, що входять до складу спадщини, нотаріус укладає договір на управління спадщиною. Дана особа буде управляти ФГ до моменту прийняття спадщини.39 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page