top of page

Порядок вилучення земельних ділянок для суспільних потреб в умовах воєнного стану

Обновлено: 22 июл. 2022 г.

Статтею 41 Конституції України та статтею 353 Цивільного кодексу України, якими встановлено, зокрема, наступне:

 • примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану;

 • у разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії та за інших надзвичайних обставин, з метою суспільної необхідності майно може бути примусово відчужене у власника на підставі та в порядку, встановлених законом, за умови попереднього і повного відшкодування його вартості (реквізиція);

 • в умовах воєнного або надзвичайного стану майно може бути примусово відчужене у власника з наступним повним відшкодуванням його вартості.

З 24 лютого 2022 року Україна живе в умовах війни. Під час воєнного стану держава може примусово вилучати майно у громадян для суспільних потреб у встановленому ЗУ «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» порядку. Це і є реквізиція. Як вже зазначалось, майно не можуть відібрати просто так. Воно має бути справді потрібним, наприклад, щоб убезпечити громадян обороняти місто або не допустити поширення епідемії. В умовах воєнного стану держава може вилучати у людей нерухоме майно (квартири, будинки, земельні ділянки тощо), авто та інші транспортні засоби, індивідуально визначене майно (мобільний телефон, ноутбук, годинник тощо). Не підлягають відчуженню гроші, продукти харчування, паливо, будівельні матеріали тощо. І юридичні особи, і люди мають право на повне відшкодування вартості відчуженого майна за рахунок коштів державного бюджету. Компенсувати можуть як до, так і після відчуження. Але компенсування після — використовують, лише якщо попереднє відшкодування неможливе. Лише у разі неможливості попереднього відшкодування — застосовується наступне відшкодування.

Алгоритм примусового відчуження приватної власності:

1. Прийняття рішення.

В умовах воєнного стану рішення про примусове відчуження приймає військове командування за погодженням з місцевою державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради. У місцевостях, де ведуться бойові дії, погодження не потрібне.

2. Проведення оцінки майна.

Після прийняття рішення про примусове відчуження майно потрібно оцінити. Оцінку має проводити професійний оцінювач. Однак, якщо його неможливо залучити, майно може оцінити орган державної влади чи місцевого самоврядування за погодженням із його власником. Оцінка проводиться винятково за рахунок коштів державного бюджету.

3. Попереднє відшкодування вартості майна

Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з попереднім повним відшкодуванням його вартості здійснюється військовим командуванням чи органом, що прийняв рішення про таке відчуження, за рахунок коштів державного бюджету до підписання акта. Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом п’яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану - протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за рахунок коштів державного бюджету.

Оформлення документів для примусового відчуження або вилучення майна, а також оплата витрат з оцінки майна, яке відчужується, здійснюються військовим командуванням, органом, що прийняв рішення про таке відчуження або вилучення, за рахунок коштів державного бюджету.

4. Оформлення та підписання акта.

Для підтвердження факту примусового відчуження майна складається відповідний акт, який повинен містити:

 • назву військового командування та органу, що прийняв (погодив) рішення про відчуження;

 • відомості про власника майна;

 • відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);

 • опис майна, достатній для його ідентифікації (для нерухомого майна — місцезнаходження, для рухомого майна — реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані);

 • сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).

Важливо: до акта про примусове відчуження майна обов’язково повинен бути доданий документ з висновком про вартість такого майна.

 1. Акт підписують власник майна або його законний представник і уповноважені особи військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, і скріплюється печатками. Акт може бути складений без участі власника. Якщо ви незгодні зі змістом акта або встановленою вартістю майна, чи знайшли інші недоліки, зробіть відповідну відмітку про це в акті. Вимагайте, щоб акт привели у відповідність до вимог законодавства. Якщо вам відмовляють — це можна оскаржити у суді.

Примірник акта та документ, що містить висновок про вартість майна, вручаються під розписку особі, у якої відчужується майно, а у разі якщо особа відсутня — надаються їй для ознайомлення.

З дати підписання акта реквізоване майно переходить у власність держави.

5. Отримання компенсації за реквізоване майно.

Попереднє повне відшкодування вартості примусово відчуженого майна здійснюється на підставі документа, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проведена у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження. Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна. Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму надзвичайного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму надзвичайного стану звертається до органу, що прийняв рішення про таке відчуження, за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Протягом 10 днів з дня подання заяви оформлюється висновок про здійснення виплати. Компенсація може бути виплачена протягом п’яти років. Детальніше з порядком розгляду заяв та здійснення виплат можна ознайомитись у постанові Кабінету Міністрів України про «Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Чи можливе повернення примусово відчуженого майна?

У разі якщо після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку. Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили. У разі повернення майна особі у неї поновлюється право власності на це майно. Одночасно особа зобов’язується повернути грошову суму, яка була нею одержана у зв’язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна. Колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

Які особливості реквізиції комунального майна в умовах воєнного стану?

Примусовому відчуженню підлягає не лише приватне, але й комунальне майно. Воно передається у державну власність безоплатно. Така передача здійснюється за рішенням місцевої ради. Якщо вона за певних обставин не може прийняти рішення, його приймає сільський, селищний, міський голова. Якщо він також не може прийняти рішення, майно примусово відчужується за рішенням військового командування.

Передача комунального майна у державну власність у разі прийняття про це відповідного рішення оформляється актом приймання-передачі, який підписується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або секретарем, заступником голови відповідної ради та уповноваженою особою військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, та скріплюється печатками місцевої ради і військового командування чи органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану відповідно до закону. Акт приймання-передачі підписується зазначеними особами у порядку, встановленому законом.

В акті приймання-передачі зазначаються:

 1. назва місцевої ради та військового командування або органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану;

 2. повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, за якою було закріплено майно;

 3. відомості про документ, що встановлює право власності на майно (за наявності);

 4. опис майна, достатній для його ідентифікації, у тому числі для нерухомого майна - місцезнаходження, для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) - відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані.

До акта приймання-передачі додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки.

 1. Право державної власності на майно виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

 2. У разі неможливості прийняття рішення відповідною місцевою радою і сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або секретарем, заступником голови відповідної ради чи у разі незатвердження такого рішення відповідною місцевою радою комунальне майно примусово відчужується для потреб оборони за рішенням військового командування або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, за рішенням військового командування, органу, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.

Ми створені для того, щоб допомогти громадянам України розібратися із труднощами земельних відносин. Власникам землі які звертаються до нас за допомогою наші спеціалісти можуть надати більш розгорнуті консультації з питань які вас цікавлять. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора Сергій Коновалов написавши в особисті повідомлення.175 просмотров0 комментариев
bottom of page