top of page

Оцінка впливу на довкілля при здійсненні сільськогосподарської діяльності?

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (ОВД)

прийнятий 23.05.2017,

набрав чинності 18.06.2017,

введений в дію 18.12.2017

містить вичерпний перелік видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля (частини 2 і 3 статті 3 Закону). Закон прямо забороняє розпочинати провадження такої планованої діяльності, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає, серед інших:

  • сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

  • насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20 гектарів або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше;

  • зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель……

При цьому, ОВД проводиться щодо планованої діяльності (діяльності, яка тільки планується).

У процесі оцінки впливу на довкілля з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності проводиться громадське обговорення.

Стаття 49 Закону України «Про охорону земель» встановлює, що при розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в дію нових і реконструйованих об'єктів, застосуванні нових технічних засобів і технологій, які справляють негативний вплив на екологічний стан, передбачаються заходи щодо запобігання небезпечним екологічним і санітарно-гігієнічним наслідкам, раціонального використання та охорони земель.

Розміщення об'єктів, які справляють негативний вплив на екологічний стан і якість земельних ресурсів, проводиться з урахуванням результатів інтегральної оцінки цього впливу і розробки відповідних заходів щодо запобігання небезпечним екологічним і санітарно-гігієнічним наслідкам та раціонального використання і охорони земель лише після здійснення оцінки впливу на довкілля в порядку, визначеному законом.

**Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 915, відповідно до якої встановлюється адміністративна відповідальність **за надання завідомо неправдивих чи неповних відомостей про вплив на довкілля планованої діяльності, порушення встановлених законодавством вимог щодо здійснення оцінки впливу на довкілля, у тому числі порядку інформування громадськості та порядку проведення громадського обговорення і врахування його результатів; недотримання під час провадження господарської діяльності, експлуатації об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням ресурсів корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження - до моменту забезпечення виконання таких екологічних умов.

Тож, маємо закон, який визначає випадки обов’язковості проведення ОВД, маємо відповідальність за порушення вимог щодо здійснення оцінки впливу на довкілля, при цьому маємо надмірну розораність територій та порушення екологічно збалансованого співвідношення між категоріями земель, інтенсифікацію землеробства (в тому числі і механізація внесення добрив без відповідних охоронних заходів, що сприяє зниженню запасів ґумусу в ґрунті та його загальної родючості) і забрудення грунтових вод, і безконтрольне застосування засобів хімізації і т.д., але при цьому:

  1. Рішення щодо обов’язковості здійснення ОВД для планованої діяльності приймається самим суб’єктом господарювання, у випадку, якщо він вважає, що його діяльність належить до переліку видів планованої діяльності та обʼєктів, щодо яких застосовується процедура ОВД.

  2. Законом не невизначені критерії (показники) оцінки впливів на довкілля

Можемо лише сподіватись на бажання аграріїв, які збільшуватимусь свій земельний фонд, проводити ОВД??? Чи таки, в період загострення екологічних проблем у сільськогосподарському виробництві, можливо варто законодавцям звернути на це увагу, як і на необхідність встановлення обов’язковості розроблення проекту сівозміни при здійсненні сільськогосподарської діяльності, обо’вязковості ОВД для існуючих «латифундій» та при зміні виду угідь з пасовищ/сіножатей на ріллю???

А ви як думаєте?



5 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page