top of page

Особливості і тонкощі формування складеного капіталу у Фермерському господарстві.

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про фермерське господарство» фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа - підприємець.

Фермерське господарство діє на основі установчого документа:

для юридичної особи – статуту;

для господарства без статусу юридичної особи - договору (декларації) про створення фермерського господарства.

В даній статті буде зазначена інформація про складений капітал саме для Фермерських господарств зареєстрованих як юридична особа.

В установчому документі зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України.

** Поняття складеного капіталу**

Закон «Про Фермерське господарство» не оперує терміном «статутний капітал» фермерського господарства. Разом із тим, у ст. 19 вказаного Закону вживається поняття «складений капітал». Цей термін застосовується як синонім поняття «майно фермерського господарства». Відтак, до складеного капіталу можуть входити:

будівлі;

споруди;

облаштування;

матеріальні цінності;

цінні папери;

продукція, вироблена господарством в результаті господарської діяльності;

одержані доходи;

інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом;

право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність);

грошові кошти, які передаються членами фермерського господарства до його складеного капіталу.

Поняття «статутний капітал» у податкових, бухгалтерських, господарських та інших відносинах уживається набагато частіше, ніж «складений капітал». Тим не менше, визначення статутного капіталу міститься лише у Законі України «Про банки і банківську діяльність» - це сплачена грошовими внесками учасників банку вартість акцій, паїв банку в розмірі, визначеному статутом. Статутний капітал є джерелом власних коштів підприємства, призначених для формування вагомої частки необоротних і оборотних активів).

З наведених визначень вбачається, що статутний капітал суб’єкта господарювання складається із вкладів його засновників (учасників), а розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів.

Як слідує із буквального тлумачення ст.19 Закону про ФГ, джерела формування складеного капіталу фермерського господарства набагато різноманітніші: окрім майна (майнових прав), які передаються членами ФГ, до складеного капіталу входять також продукція, вироблена самим господарством у результаті господарської діяльності, одержані ФГ доходи, а також інше майно, набуте ФГ на підставах, що не заборонені законом.

І хоча слово «складений» у ст. ст. 113, 115, 116 ЦКУ вживається в дужках поряд із словом «статутний», складений капітал саме фермерського господарства не є тотожним його статутному капіталу – перше поняття є ширшим.

При цьому в законодавчих актах відсутня заборона формування статутного капіталу у фермерському господарстві. Тому із закріпленого у ст. 19 Конституції України принципу стосовно того, що юридичним особам приватного права дозволено все, що прямо не заборонено законом, слідує висновок про можливість прийняття компетентним органом управління ФГ рішення про формування його статутного капіталу.

Підтвердженням цього є і ч.4 ст.1 Закону про ФГ, в якій міститься перелік положень, що може містити статут ФГ. Такий перелік не є вичерпним. Тобто, до статуту ФГ можна включити будь-які положення. Головне, щоб вони не суперечили законодавству України.

** Формування складеного капіталу**

Як вже було зазначено вище, у Законі «Про фермерське господарство» передбачено, що у статуті фермерського господарства повинен зазначатися в тому числі порядок формування майна (складеного капіталу).

Порядок формування повинен зазначатися, а про розмір складеного капіталу зовсім не йдеться, на відміну від статутного капіталу господарських товариств, розмір яких визначається статутом. Таким чином, своєрідність складеного капіталу фермерського господарства — необов’язкове встановлення розміру в статуті. Тобто складений капітал фермерського господарства має плаваючий характер. З іншого боку, законодавством не заборонено зафіксувати такий розмір, якщо на те буде бажання членів фермерського господарства.

**Є певні особливості формування складеного капіталу. **По суті в статуті ФГ можна прописати всі моменти формування та зміни складеного капіталу на власний розсуд. Значних законодавчих обмежень немає.

Наприклад, статутом може передбачатися конкретний перелік майна, яке потрібно внести, його вартість, хто вносить, у який строк та на який строк. Також конкретний перелік може і не зазначатися, а тільки процедура внесення.

У статуті також можуть зазначатись різні варіанти формування складеного капіталу. Наприклад можливий такий варіант, що майно до складеного капіталу вноситься за потреби і оформляється актом приймання-передачі, підписаним всіма членами господарства чи тільки деякими членами тощо.

Але ми б рекомендували чітко визначити як перелік майна, так і строки його внесення (формування капіталу). Адже, по-перше, господарство може виплачувати дивіденди, а без чіткого визначення частки кожного члена і граничної дати внесення майна правильне визначення дивідендів може бути під питанням. По-друге, у разі виходу якогось із членів з господарства йому належатиме частина майна, пропорційна зробленому внеску.

Щодо того, чи всі члени господарства повинні вносити майно до складеного капіталу, слід зазначити, що для того аби бути членом фермерського господарства, вносити майно до складеного капіталу необов’язково. Обов’язково брати трудову участь у господарстві.

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що слід максимально конкретно і правильно складати статут у розділі формування складеного капіталу. Так як від даної процедури залежать всі подальші правовідносини між членами ФГ, порядок змінення статусу майна членів ФГ та самого Фермерського господарства.

** У випадку виникнення питань з цієї та інших тем, звертайтесь до фахівців Земельного Фонду. З радістю Вам допоможемо. **144 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

コメント


bottom of page